Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Milanówku
ul. Spacerowa 4
05-822 Milanówek
Tel. (22) 755-81-89
Fax (22) 724-80-38
www.zgkim-milanowek.pl

Zasady wynajmowania lokali

Załącznik do UCHWAŁY Nr 34/VI/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 7 kwietnia 2011r.


Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Milanówek

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.

1. Uchwała ma zastosowanie do mieszkaniowego zasobu Miasta Milanówka.
2. Mieszkaniowy zasób Miasta Milanówka to lokale stanowiące własność gminy Milanówek albo gminnych osób prawnych lub spółek handlowych utworzonych z udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a także lokale pozostające w posiadaniu samoistnych tych podmiotów.
3. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Miasta Milanówka z wyjątkiem lokali socjalnych oraz przeznaczonych do najmu na czas trwania stosunku pracy, wynajmuje się na czas nieoznaczony, chyba że najemca złoży wniosek o najem mieszkania na czas oznaczony.
4. Umowa najmu lokalu socjalnego może być zawarta na czas określony, tj. do 3 lat. Przedłużenie trwania umowy najmu lokalu socjalnego na kolejny okres, nie dłuższy niż 3 lata może nastąpić na wniosek najemcy.

§ 2.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Miasta Milanówka prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz zasad określonych w niniejszym załączniku do uchwały.

§ 3.

Mieszkaniowy zasób Miasta Milanówka przeznaczony jest dla zaspokojenia potrzeb lokalowych:
a) mieszkańców Miasta Milanówka posiadających zameldowanie na terenie Miasta Milanówka,
b) osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania było Miasto Milanówek,
c) osób mieszkających na terenie Miasta Milanówka bez zameldowania przez okres co najmniej ostatnich 5 lat, liczonych od dnia złożenia podania o przydział lokalu mieszkalnego,
d) osób, które opuściły dom dziecka lub rodzinę zastępczą w związku z uzyskaniem pełnoletniości, dla których ostatnim miejscem zameldowania przed umieszczeniem w domu dziecka lub w rodzinie zastępczej było Miasto Milanówek,
e) osób, które nabędą obywatelstwo polskie w drodze repatriacji w rozumieniu ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o repatriacji.

Rozdział II
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego oraz warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy
§ 4.

1. Pierwszeństwo najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Milanówka przysługuje osobom, które nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego a ponadto:
a) utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innego zdarzenia losowego,
b) zamieszkują w budynkach przeznaczonych do rozbiórki w związku ze stwierdzeniem przez organ nadzoru budowlanego stanu zagrożenia życia lub mienia,
c) zamieszkują w lokalach nie spełniających wymogów pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
d) zamieszkują w lokalach komunalnych, w których zachodzi konieczność wykonania remontu wymagającego opuszczenia lokalu i przeniesienia najemcy do innego lokalu,
e) z ważnych przyczyn społecznych nie mogą przebywać dotychczasowym mieszkaniu. Przy czym za ważne przyczyny uznaje się w szczególności: f) pozostają w bezdomności,
g) opuściły dom dziecka lub rodzinę zastępczą w związku z uzyskaniem pełnoletniości i nie mają możliwości zamieszkania w domu lub mieszkaniu rodzinnym,
h) nabyły obywatelstwo polskie w drodze repatriacji.
2. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Miasta Milanówka mogą również być wynajmowane osobom, które nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego oraz:
a) pozostają w trudnych warunkach mieszkaniowych, tj. zajmują lokale, w których na jednego członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej,
b) pozostały w lokalu po ustaniu stosunku najmu w związku ze śmiercią głównego najemcy, a mieszkały w tym lokalu z byłym najemcą prowadząc z nim wspólne gospodarstwo domowe przez okres co najmniej ostatnich 3 lat a nie są uprawnione do wstąpienia w stosunek najmu z mocy samego prawa,
c) posiadają prawomocny wyrok sądu nakazujący eksmisję.

Rozdział III
Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego
§ 5.

1. Oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony może nastąpić na rzecz osób, których średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających rozpatrzenie wniosku nie przekraczał 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych i 200% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych, obowiązującej w roku poprzedzającym złożenie wniosku.
2. Oddanie w najem lokalu socjalnego może nastąpić na rzecz osób, których średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających rozpatrzenie wniosku nie przekraczał 100% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych i 150% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych, obowiązującej w roku poprzedzającym złożenie wniosku.
3. W szczególnych przypadkach Burmistrz Miasta Milanówka może skierować do zawarcia umowy najmu osobę, która nie spełnia kryteriów określonych w ust. 1 i ust. 2. Za szczególne przypadki uznaje się m.in.:
a) utratę mieszkania wskutek klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innego zdarzenia losowego,
b) zamieszkiwanie w budynku przeznaczonym do rozbiórki w związku ze stwierdzeniem przez organ nadzoru budowlanego stanu zagrożenia życia lub mienia,
c) niemożności przebywania w lokalu w związku z przemocą w rodzinie, alkoholizmem, narkomanią.
4. Przez dochód brutto rozumie się dochód wynikający z sumy wszystkich dochodów brutto, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dochodach mieszkaniowych, uzyskany przez wnioskodawcę i członków jego gospodarstwa domowego, zgłoszonych do wspólnego zamieszkania.
5. Przez najniższą emeryturę rozumie się kwotę najniższej emerytury obowiązującą w roku poprzedzającym złożenie wniosku, ogłaszaną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ,,Monitorze Polskim’’, na podstawie art.94 ust.2 pkt.1 lit. ,,a’’ ustawy z dnia
17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział IV
Warunki dokonywania zamiany lokali
§ 6.

1. Zamiana lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Milanówka może być dokonana:
a) jako wzajemna zamiana dwóch najemców lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Milanówka,
b) jako zamiana pomiędzy najemcą lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Milanówka a najemcą lokalu, który nie wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Milanówka.
2. Warunkiem dokonania zamiany jest uzyskanie pisemnej zgody właściciela lokalu.
3. Zamiana może być dokonana, w szczególności z uwagi na:
a) nadmierne zagęszczenie lokalu,
b) zaistnienia warunków rodzinnych uzasadniających zmianę miejsca zamieszkania.
c) ze względów zdrowotnych uzasadniających konieczność zamieszkania w innym lokalu,
d) nadmierny metraż w stosunku do ilości zamieszkujących osób.
4. Na wniosek najemcy zajmującego lokal z mieszkaniowego zasobu Miasta Milanówka może być dokonana zamiana na inny nie zasiedlony lokal z tego zasobu.
5. Przyczyną odmowy dokonania zamiany w szczególności może być:
a) dewastowanie dotychczas zajmowanego lokalu przez najemcę,
b) celowe pogarszanie własnym działaniem najemcy warunków mieszkaniowych.

Rozdział V
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy
§ 7.

1. Po śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu mogą wstąpić:
a) współmałżonek nie będący współnajemcą lokalu,
b) dzieci najemcy i jego współmałżonka,
c) inne osoby, wobec których najemca zobowiązany był do świadczeń alimentacyjnych,
d) osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.
2. Osoby wymienione w ustępie 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta Milanówka może zawrzeć umowę najmu lokalu z osobą, która nie wstąpiła z mocy prawa w stosunek najmu po śmierci najemcy, pod warunkiem, że była zameldowana w lokalu i zamieszkiwała z najemcą do chwili jego śmierci przez okres co najmniej 3 lat i spełnia kryteria określone w niniejszym załączniku.
4. Najemca, który opuścił dotychczas zajmowany lokal i uzyskał tytuł prawny do innego lokalu zobowiązany jest zabrać wszystkie osoby z nim zamieszkujące.
5. Po rozwodzie i wymeldowaniu się najemcy z lokalu, umowa najmu może zostać zawarta z byłym współmałżonkiem pozostającym w tym lokalu.
6. Warunkiem zawarcia umowy najmu z osobami określonymi w tym paragrafie jest brak zaległości z tytułu najmu lokalu.
7. Osoby, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy, zobowiązane są do opróżnienia lokalu i wydania go administratorowi w terminie 3 miesięcy od opuszczenia lokalu przez najemcę lub śmierci najemcy, bez dodatkowego wezwania.
8. W razie bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 7, zostanie wszczęte postępowanie sądowe o opróżnienie i wydanie lokalu.
9. Do czasu opróżnienia i wydania lokalu, osoby określone w ust.7 zobowiązane są do opłacania odszkodowania za korzystanie z lokalu bez tytułu prawnego wysokości czynszu obliczonego dla danego lokalu oraz ponosić koszty: c.o., dostawy wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych i innych.

Rozdział VI
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.
§ 8.

Lokale mieszkalne o powierzchni przekraczającej 80 m2 mogą być oddane w najem rodzinom, których gospodarstwo domowe liczy 6 i więcej osób oraz spełniają kryteria zawarte w niniejszym załączniku.

Rozdział VII
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawieranych na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej
§ 9.

1. Wnioski o najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Milanówka rozpatruje Burmistrz Miasta Milanówka wydając postanowienie o skierowaniu do zawarcia umowy najmu.
2. Wzór wniosku o najem lokalu akceptuje Burmistrz Miasta Milanówka.
3. Kontrolę społeczną sprawują odpowiednie komisje Rady Miasta Milanówka.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 10.

Do wykonania czynności wynikających z niniejszej uchwały Burmistrz Miasta Milanówka może upoważnić dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku.


Informację wytworzył(a) Ewa Tatarek dnia 07-04-2011.
Informację opublikował(a) Ewa Tatarek dnia 04-03-2014 00:00.
Informacja zamieszczona pod adresem:
http://www.zgkim-milanowek.plLinkError(u,l3,p1,a,v)
Copyright © 2017 ZGKiM Milanówek