Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Milanówku
ul. Spacerowa 4
05-822 Milanówek
Tel. (22) 755-81-89
Fax (22) 724-80-38
www.zgkim-milanowek.pl

Program ułatwiający spłatę zadłużenia

ZARZĄDZENIE NR 171/VI/2013

Burmistrza Miasta Milanówka
z dnia 8 listopada 2013 r.


w sprawie:
przyjęcia programu ułatwiającego spłatę zadłużenia za użytkowanie lokali mieszkalnych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w formie odpracowania należności na rzecz gminy Milanówek.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Działając w interesie publicznym, w celu udzielenia pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, niepozwalającej spłatę w formie pieniężnej zaległych zobowiązań należnych gminie Milanówek - Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych, wprowadzam pilotażowy program odpracowywania zadłużenia z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Założeniem programu jest zastępcze świadczenie różnych czynności rzeczowych w zamian za należności pieniężne z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych.
3. Program ukierunkowany jest na zmniejszenie zadłużenia z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych.
4. W ramach programu wykonywane mogą być czynności w zakresie utrzymania porządku i czystości oraz usługi, świadczone na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkalnej w Milanówku.
5. Cennik świadczeń zastępczych oraz katalog czynności i usług określa dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku.

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 listopada 2013 r.


Informację wytworzył(a) Jerzy Wysocki dnia 08-11-2013.
Informację opublikował(a) Ewa Tatarek dnia 04-03-2014 00:00.
Informacja zamieszczona pod adresem:
http://www.zgkim-milanowek.plLinkError(u,l3,p3,a,v)
Copyright © 2017 ZGKiM Milanówek